Islandica

Všeobecné podmínky

.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro zájezdy a služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří a cestovní agenturou  ISLANDICA s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299/7, 16000 Praha 6, Česká republika, IČ 24668974, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 164781 (dále také “ISLANDICA” nebo “ISLANDICA s.r.o.”).

Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o.

PRODEJ ZÁJEZDŮ
Všeobecné a rezervační podmínky pro rezervaci zájezdů můžete konzultovat zde.

PODMÍNKY REZERVACE, PLATBY a POTVRZENÍ REZERVACE
Rezervace nabídnutých služeb: všechny rezervace musí být vždy předplacené na základě vystavené faktury. Rezervace individuálních exkurzí a pronájem vozidel online (přímé rezervace na našich webových stránkách) jsou prováděny prostřednictvím islandského rezervačního systému Bókun a jsou zákazníkovi potvrzeny automatizovaně hned po provedení platby. Rezervace karavanů online musí

Potvrzení rezervace: je automaticky odesláno na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Vaše rezervace není potvrzena, dokud neobdržíte příslušné potvrzení o rezervaci / voucher. Rezervace je platná pouze pokud je platba kartou autorizována. V případě nepotvrzení platby není rezervace platná a může být automaticky zrušena.

STORNO PODMÍNKY REZERVACE
Upozornění: 10% z ceny již potvrzených rezervací jednotlivých služeb je nevratných. Toto procento odráží naše náklady na zprostředkování rezervace a za bankovní poplatky, které vniknou při zpracování plateb.

Storna pro rezervace jednodenních exkurzí: Pokud se rozhodnete zrušit již rezervované jednotlivé služby (které nejsou součástí zájezdu) více jak 10 dní před započetím služeb, bude Vám vrácena částka 90% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte svou rezervaci méně než 9 dnů před plánovaným začátkem nasmlouvaných služeb, bude Vám vráceno 70% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte rezervované služby s méně než třídenním předstihem (62 hodin) nemůžeme vám vrátit peníze, které jste zaplatili.

 

Storna pro rezervace vícedenních exkurzí: Pokud se rozhodnete zrušit již rezervované služby více jak 30 dní před započetím služeb, bude Vám vrácena částka 90% z uhrazené ceny. Pokud zrušíte svou rezervaci méně než 29 dní a více jak 16 dní před plánovaným začátkem nasmlouvaných služeb, bude Vám vráceno 50% z uhrazené ceny. Pokud však zrušíte rezervované služby s méně než 15ti denním předstihem, nemůžeme vám vrátit peníze, které jste zaplatili a budeme aplikovat storno poplatky 100% z ceny rezervovaných služeb.

Disclaimer / Vyloučení odpovědnosti: ISLANDICA upozorňuje zákazníky na to, že přírodní živly a úkazy na Islandu nejsou garantované. Exkurze se na základě změny jejich statusu nedá bezplatně zrušit a vždy podléhá stanoveným storno poplatkům. Viz. lety helikoptérou nad oblastí sopečné erupce se uskuteční, ať je sopka aktuálně aktivní nebo není. Vyhlídkový let jako takový je služba přeletu nad danou oblastí a chrlení sopky se nedá garantovat i přesto, že je například její aktivní období. U fenoménu polárních září dodavatelé nabízí možnost exkurzi znovu zopakovat zdarma, pokud klient polární záře neuvidí. Stejná možnost se nabízí u pozorování velryb. U letů helikoptérou to z provozních důvodů a vysokých nákladů není možné.

Storna na zájezdy a skupinové rezervace mají specifické podmínky, které klient obdrží vždy při uzavření smlouvy. Všeobecné podmínky pro rezervaci zájezdů můžete konzultovat zde.

Storna pro rezervace automobilů: pokud se rozhodnete zrušit rezervaci vašeho vozidla více jak 5 dní před započetím pronájmu, bude Vám vrácena částka 90% z celkové částky pronájmu. Pokud zrušíte svou rezervaci s méně než 5 denním předstihem před začátkem nasmlouvaného pronájmu, storno činí 100%.  Pokud si Vaše pronajaté vozidlo nevyzvednete, storno činí 100%. Podmínky pronájmu automobilů naleznete zde.

Storna pro rezervace karavanů: 5% storno v případě zrušení již potvrzené rezervace do 35 dní před zahájením pronájmu. Storno 25% v případě zrušení rezervace 34-25 dní před započetím pronájmu, 50% storno v případě zrušení rezervace 24-17 dní před započetím pronájmu, v případě zrušení rezervace s méně než 17 dny před započetím pronájmu je storno 100% z celkové částky pronájmu. Pokud si rezervovaný karavan nevyzvednete, storno činí 100%. 

 

VRÁCENÍ PLATEB 

Vratky za uhrazené služby při stornu probíhají v souladu se storno podmínkami akceptovanými při rezervaci služeb přes ISLANDICA  (nikoli storno podmínkami samotných poskytovatelů). Pokud má zákazník nárok na vrácení peněz, bude jeho vratka zpracována stejným způsobem, jako způsob platby, který byl použit pro původní nákup. O vrácení peněz musí zákazník požádat prostřednictvím e-mailu info@islandica.cz s uvedením celého jména a čísla rezervace. Při zrušení rezervace ze strany dodavatele (např. kvůli špatným klimatickým podmínkám) má klient právo zúčastnit se stejného výletu v dalším možném datumu nebo požadovat vrácení uhrazené částky v plné výši. Zákazník musí požádat o vrácení peněz stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Lhůta na vrácení je 30 dní.

Případné poplatky, které mohou vzniknout se stornem platby a její navrácení zákazníkovi budou odečteny z vratky (jedná se například o 5% poplatek, při platbě kartou, nebo 15 EUR při platbě bankovním převodem).

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
CK ISLANDICA je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. Pojištění pro období 2022 je sjednané u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je k nahlédnutí ke konzultaci zde. Pojišťovna ČPP, a.s., IČ: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, tj. pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Doklad o pojištění proti úpadku bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Stejně jako u jakékoli jiné cesty do zahraničí, doporučujeme našim zákazníkům, aby si před odjezdem sjednali cestovní pojištění. Pojištění Vám případně může pokrýt nepředvídané náklady a škody v případě, v případě nepředvídatelných událostí. Služby nabízené na našich stránkách nezahrnují cestovní pojištění.

NABÍDKA SLUŽEB A CENY
ISLANDICA a naši islandští dodavatelé si vyhrazují právo na změnu ceny již zarezervovaných služeb, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, v případě, že nastanou neočekávané měnové výkyvy, zvýšení daní, nárůst cen pohonných hmot nebo jakékoliv zvýšení nepřímých nákladů, které jsou mimo naši kontrolu. ISLANDICA se zavazuje, že ponese navýšení nákladů až do hodnoty o 5% z původní ceny. Pokud by případné navýšení cen tuto hodnotu překročilo, klient bude muset akceptovat navýšení ceny, nebo může služby zrušit bez storno poplatku.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ISLANDICA
ISLANDICA zodpovídá za pečlivé výběr svých dodavatelů a důslednou a věrohodnou prezentaci jejich služeb. V nepravděpodobném případě, že služby nejsou správně uvedené či rezervované kvůli specifické chybě na našich webových stránkách, ISLANDICA si vyhrazuje právo poskytnout co nejrychlejší náhradu rovnocenných služeb. Jakékoliv stížnosti by měly být oznámeny co nejdříve, abychom je mohly zavčas řešit a případně situaci napravit. Kontakt: info@islandica.cz. Stížnosti musí být řešeny okamžitě, v průběhu cesty, ale nejpozději však do 10 dnů po ukončení rezervované služby. Na pozdější reklamce nebude brán zřetel.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří seznámit osoby, které se účastní rezervovaných služeb spolu se zákazníkem, o všeobecných podmínkách rezervace a o veškeré informace, které mu byly poskytnuty od společnosti ISLANDICA nebo jejich dodavatelů. Zákazník a všechny osoby, které se zákazníkem cestují musí dodržovat platné vyhlášky a zákony a to včetně podmínek vstupu do země. Zákazník je povinen se informovat o aktuálních restrikcích a omezeních v rámci pandemie koronaviru před započetím cesty. Omezení pro vstup do země – destinace dovolené (jako například povinné testování, nutnost podstoupení karantény, atd.), neopravňují zákazníka k bezplatnému zrušení rezervovaných služeb. Zákazník se musí seznámit s aktuálními vstupními požadavky na stránkách https://www.mzv.cz . Pro destinaci Islandu doporučujeme také konzultovat oficiální islandské stránky: https://www.covid.is/ .

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ISLANDICA s.r.o. A NABÍZENÉ SLUŽBY:
Služby turistického ruchu, které nejsou přímo provozovány společností ISLANDICA s.r.o., jsou provozovány prověřenými cestovními kancelářemi a tour operátory na Islandu. ISLANDICA v tomto případě působí jen jako zprostředkovatel mezi islandským dodavatelem a zákazníkem, či jinou cestovní kanceláří. Proto ISLANDICA nikdy nepřebírá odpovědnost za škody, ztráty či škody na zdraví způsobené účastí během rezervovaných služeb, nebo v souvislosti s těmito činnostmi. Zákazník akceptuje, že si je vědom, že všechny aktivity v islandské přírodě jsou prováděny na výhradní odpovědnosti zákazníka. Zákazník by se měl chovat dle instrukcí průvodců po celou dobu poskytování služeb či zájezdu, a v souladu s okolnostmi a klimatickými podmínkami, které mohou nastat. ISLANDICA neodpovídá za nehody a škody, které mohou být způsobeny při účasti na nabízených exkurzích. ISLANDICA neodpovídá za případné chyby dodavatele či jeho průvodců, za škody způsobené dalšími faktory mimo lidskou kontrolu (vyšší moci). Zákazník by si měl být vědom, že činnost islandské přírody je často nepředvídatelná a účast na exkurzích  v islandské přírodě je na jeho vlastní riziko. Je možné, že zákazníci, kteří se účastní těchto výletů budou muset podepsat písemné prohlášení (v angličtině) od islandských dodavatelů, kde deklarují, že se účastní těchto služeb na vlastní riziko. Nabízené služby jsou vždy prováděny v angličtině. Pokud si zákazník zakoupí zájezd provozovaný cestovní kanceláří ISLANDICA s.r.o., tento zájezd je označen kódem ISL-, a zákazník obdrží od CK ISLANDICA řádnou smlouvu o zájezdu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje a požadované informace ze strany zákazníka potřebujeme ke zpracování a potvrzení rezervace. Vámi poskytnuté informace nebudou sděleny žádné jiné osobě, kromě dodavatelů a zprostředkovatelů, kteří je potřebují při rezervaci objednaných služeb. Dále data budou zpracována při procesu platby, kterou zprostředkovává firma Borgún Island. Vaše osobní údaje nebudou společností ISLANDICA prodávány ani sdíleny s jinými třetími stranami za účelem reklamy. ISLANDICA s.r.o. využívá tato data jen pro nezbytné účely potvrzení rezervace a komunikace se zákazníkem.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Jsme cestovní kancelář a cestovní agentura a provozovatel řady turistickým a cestovních obsahových webů, ISLANDICA s.r.o., IČ: 24668974, se sídlem Pod baštami 299/7, Hradčany, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164781 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

ISLANDICA se zavazuje osobní údaje zákazníka zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v  níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:

a) titulu, jména, příjmení, dat a narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a  telefonního čísla

b) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě ISLANDICA osobní

údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,

c) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,

d) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a

e) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

–       Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které ISLANDICA zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákonem o ochraně osobních údajů.

–       Zákazník bere na vědomí, že ISLANDICA je v  rozsahu a  za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem, např. pro účely vyžadované soudem či policií.

–       Pokud zákazník rezervuje námi nabízené služby i ve prospěch třetích osob, potvrzuje, že je oprávněn k  poskytnutí jejich osobních údajů.

–       Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a  zpracováváním svých osobních údajů uvedených v našich rezervačních formulářích pro účely poskytování sjednaných služeb, poskytování služeb s těmito službami souvisejících a pro případné marketingové služby, o které projeví zájem, nebo si je vyžádá.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

V souvislosti s posledními úpravami české a evropské legislativy, která se týká ochrany osobních údajů, bychom vám chtěli zdělit, že při používání našich služeb s námi sdílíte informace osobního charakteru. Tyto údaje můžete kdykoliv vyžádat, změnit či zrušit přes náš e-mail info@islandica.cz. Více informací na odkazu Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

KLIMA A POČASÍ
Všechny výlety provozované v islandské přírodě jsou závislé na počasí, povětrnostních podmínkách a specifických podmínkách v jednotlivých oblastech. Z tohoto důvodu si ISLANDICA a její dodavatelé vyhrazují výslovné právo na změnu trasy nebo zrušení služeb vždy s ohledem bezpečnost zákazníka. Zákazník by měl vzít na vědomí, že destinace Island není země podobná České republice, a nemůže být tedy takto chápána či srovnána. Klima je na Islandu velmi nestabilní a chování islandské přírody může být někdy nepředvídatelné a nebezpečné. Počasí na Islandu se může náhle změnit (a to i o několik desítek stupňů), a tyto rychlé změny mohou také ovlivnit podmínky na moři, ve vnitrozemí ostrova, nebo v řekách. Profesionální průvodci na Islandu jsou speciálně vyškoleni pro práci v měnících se podmínkách a jejich prioritou číslo jedna je upřednostnění bezpečnosti zákazníků. Zákazník toto musí mít na paměti, a musí respektovat autoritu průvodce.

LOKÁLNÍ PRŮVODCE
Lokální průvodce je osoba narozená na Islandu nebo žijící na Islandu. Lokální průvodci provádí na Islandu v angličtině. Pokud tedy není vysloveně specifikováno, že průvodce bude provádět v českém jazyce, klient bere na vědomí, že služby budou provozovány v jazyce anglickém.

DOLOŽKA VYŠŠÍ MOCI
ISLANDICA se zříká odpovědnosti v rámci doložky vyšší moci (force majeure, vis maior), za veškeré náklady, škody, či ztráty (vzniklé na základě potvrzené rezervace), jež může utrpět zákazník z důvodu vyšší moci, mimo jiné z důvodu nemocí, epidemií,  pandemií, působením přírody, živelných pohrom, politických nepokojů. stávek, teroristických útoků etc.

LEGISLATIVA A JURISDIKCE
Poskytování služeb na těchto stránkách se řídí právním zákonem České republiky, a případné spory mezi zákazníkem a společností ISLANDICA se budou řešit výhradně u příslušného soudu v Praze.

Veškeré možné spory vyplývající z poskytování služeb na Islandu (jako jsou například zpoždění, nehody, způsobené škody, atd), nebo zrušení služeb smluvních poskytovatelů a to i v případě vyšší moci, budou řešeny přímo zákazníkem, v souladu s islandským právem, přímo s dodavateli služeb.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ISLANDICA s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299/7, 16000 Praha 6, Česká republika, IČ 24668974, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 164781. VOP společnosti ISLANDICA stanoví obecné podmínky používání služeb poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.islandica.cz.  ISLANDICA si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat tyto podmínky bez předchozího oznámení zákazníkům / uživatelům. ISLANDICA působí jako zprostředkovatel pro islandské cestovní kanceláře a jejich dodavatele. Proto, když si zákazník rezervuje některou z jejich služeb prostřednictvím těchto webových stránek, musí přijmout podmínky služeb i příslušného dodavatele. Zájezdy, které jsou operovány společností ISLANDICA s.r.o. jsou značené kódem ISL-., a vztahují se na ně podmínky o zájezdu. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným či nezávazným, ostatní části zůstávají v platnosti a za daných podmínek.

Zákazník, který používá stránky ISLANDICA a rezervuje si na nich jakoukoliv službu, tímto akceptuje VOP společnosti ISLANDICA, a je povinen sdělit tyto podmínky pro rezervaci služeb i svým případným spolucestovatelům, pro které tyto služby sjednává.

Poslední aktualizace: 11.10.2022